องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงาน หลายอัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 21,250 บาท รับสมัคร 16 ก.ค 61 นี้

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 53 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 คน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงาน จำนวน 53 อัตรา – สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ วุฒิการศึกษา จำนวน/อัตรา- ปริญญาโท 1- ปริญญาตรี 12- ปวส. 10 – ปวช. 27 – ม.3/ม.6 3 รวม 53

- Advertisement -

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน – สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ วุฒิการศึกษา จ านวน/คน – ปริญญาตรี 1 – ปวส.ปวช. 8

3. ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) จำนวน 48 คน – สามารรถจำแนกตำมวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ วุฒิการศึกษา จำนวน/คน – ปริญญาตรี 2 – ปวส. 13 – ปวช. 33 – ม3/ม.6 – รวม 48

4. อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือนและตำแหน่งแรกบรรจุ อัตรำเงินเดือน (บาท) ระดับ -ปริญญาโท 21,250 5 -ปริญญาตรี 16,830 4-ปวส. 13,410 3-ปวช. 11,350 2 – ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 1 -ม.3/ม.6 10,150 1

5. คุณสมบัติผู้สมัคร 5.1 วุฒิปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 5.2 วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 5.3 คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ตำ่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้ำงในระยะที่ ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือถูกพักงานจากรัฐวิสำหกิจ องค์การาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหำรส่วนท้องถิ่น (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล สุขาภิบาล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ หรือควำมผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 5.4 ตำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยา โรงงานผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม โรงงานผลิตยารังสิต 1 สามารถปฏิบัติงานช่วงกลางคืนได้5.5 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) 5.6 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษำตรงตำมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษา ดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้ คุณวุฒิที่เทียบเท่า

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 6.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุตำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือ ระบุเกินกว่ำ 1 ตำแหน่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน แปลงแก้ไขไม่ได้ 6.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่องค์การเภสัชกรรมประกาศ

6.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีความ ผิดพลาดอันเกิดจากกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงานทุกประเภทที่ องค์การเภสัชกรรมตรวจสอบในภำยหลังพบว่า เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงราชการออกให้ องค์การ เภสัชกรรมจะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจ้ำงเพื่อให้พ้นจำกสถำนะกำร เป็นพนักงำน/ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การเภสัชกรรมได้ ทั้งสิ้น

7. วิธีการรับสมัคร 7.1 องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/ และ สามารถถดูรายละเอียดต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เวปไซค์http://www.gpo.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” 7.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงำนกับองค์การเภสัชกรรม โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินกำรกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตำมขั้นตอน และตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)

7.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่กำรชำระ เงินและแบบฟอร์มกำรชำระเงินผ่านเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่าธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดาษ ขนำด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือไม่สามารถถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

7.5 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 270 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยดำเนินการ ดังนี้ นำแบบฟอร์มชำระเงินตำมข้อ 7.4 ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและ เวลาทำการรของธนาคาร ระหว่างวันที่ 16 กรกฎำคม – 11 สิงหำคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การสอบ จำนวน 270 บาท ประกอบด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวนนวน 240 บาท (2) ค่าธรรมเนียมธนำคำร จำนวน 20 บาท (3) ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 บาท 7.6 เมื่อชำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐานกำรชำระเงินไว้เป็นหลักฐำน เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 7.5 แล้ว องค์การเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนแล้ว

การประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th และบริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ องค์กำรเภสัชกรรม สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดกการสอบข้อเขียนวันอำทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 9.เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน 9.1 หลักฐานการชำระเงิน 9.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการรออกให้ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร หากไม่นำหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

10. การสอบคัดเลือก 10.1 สอบข้อเขียน -วิชำความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาาาอังกฤษเวลาสอบ 2 ชั่วโมง -วิชาเฉพาะตำแหน่ง เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 10.2 สอบสัมภาษณ์ -ภายหลังจากการประกาศผลสอบข้อเขียน 10.3 ทดสอบปฏิบัติงาน -ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว

คลิป

* ทางเว็ปเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้สมัครกับทางบริษัทฯเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครใดๆทั้งสิ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here