กองบิน21 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 เริ่ม 31ก.ค.- 8ส.ค.61นี้

0
704

กองบิน21 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 เริ่ม 31ก.ค.- 8ส.ค.61นี้ (ชมคลิปท้ายข่าว)

กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ม.3/ม.6 เปิดรับสมัคร 31 ก.ค.-8 ส.ค.61 ดังรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ  2  อัตรา อัตรจ้าง 10,430 ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000
2. พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตรจ้าง 10,430 ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000

- Advertisement -

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ “ตำแหน่งพนักงานธุรการ”
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารทางราชการ
2. รับ-ส่ง เก็บรวบรวม ร่าง และตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางราชการ

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
4. ใช้เก็บรักษา ซ่อมและบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและอาคารสถานที่
5. ปฏิบัติงานอื่นๆเกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ “ตำแหน่งพนักงานตัดผม”
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดปม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ทำความสะอาดสถานที่ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้และบำรังรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆเกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร เกิดระหว่างวันที่ 1 มรกราคม 2515 ถึงววันที่ 13 มีนาคม 2542)

3.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู้ได้รับต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานธุรการ
1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ (เทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน)
2. มีทักษะคอมพิวเตอร์ และมีผลการศึกษาเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป เพศชายและหญิง

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตัดผม
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น หรือมัธยมตอนปลาย หรือ(เทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน) มีความรู้ความสามารถ ชำนาญในการตัดผม
2. มีผลการศึกษาเฉลี่ย ระดับคะแนน 2.00 ขึ้นไป เพศชายหรือหญิง

การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 21 จังหวัด อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม ถึง 8 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

2. โทร 0 4524 390 ต่อ 4-3200 และ 4-32141 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กองบิน 21 www.wing21.rtaf.mi.th
3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
– รูปถ่าย ครึ่งตัวหน้าตรงไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

– ประกาศนียบัตรและระเบียบผลการเรียน
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
– ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
– หลักฐานการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

เกณฑ์การตัดสิน
– ผู้ที่จะถือ เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนการสอบครั้งแรก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
– ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้งเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
– จะประกาศและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบครั้งที่ 1 (สอบวิชาการ) วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณแผนกกำลัฃพล กอบิน 21 และทางเว็บไซต์ www.wing21.rtaf.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร

http://www.wing21.rtaf.mi.th/wing21/index.php

คลิป

*ทางเว็ปเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้สมัครกับทางบริษัทฯเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครใดๆทั้งสิ้น*

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here