กองบังคับการกองบิน 2 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ ‘วุฒิ ม.3 ขึ้นไป’ เริ่ม 1-9 ส.ค. 61 นี้

0
917

กองบังคับการกองบิน 2 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ ‘วุฒิ ม.3 ขึ้นไป’ เริ่ม 1-9 ส.ค. 61 นี้ (ชมคลิปท้ายข่าว)

กองบังคับการ กองบิน 2 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กองบิน 2 (แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน 2) เงินเดือน 10430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมรับค่าตอบแทน 12,430 บาทวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย เท่านั้น รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น

คุณสมบัติ – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – เพศ ชาย หรือ หญิง – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาสมัครได้) – เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบ ร.ด.ปี 3)

- Advertisement -

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารทางราชการ
– รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ

– ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
– ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ อาคารสถานที่
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การสมัคร
– ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขและยื่นใบสมัครด้วยตนเอวที่ แผนกกำบังพลกองบังคับการ กองบิน 2 ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2561 ในวัยและเวลาราชการเท่านั้น
– ติดต่อสอบถาม โทร 0-3648-6380ต่อ5 0242, 0243 และ 5 0245
– เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)

-รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไมาสวมหมวกแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
– ประกาศนียบัตร และระเบียบแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและทะเบียบบ้าน
– หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เงื่อนไขในการรับสมัคร
– ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป
– ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
– หากวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครในกรณีผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
– ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

เกณฑ์การตัดสิน
– จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยะ 60
– เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การจัดทำสัญญาจ้าง
– การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัชญีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด เวลาและสถานที่แต่ละครั้ง ร้อยละ 60
– กองบิน 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 17 สิงหาคม 26561 ณแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน2 ทางเว็บไซต์ กองบิน 2 (www.wing2.rtaf.mi.th) และทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร
http://www.wing2.rtaf.mi.th/index.php/page-main

ไฟล์ PDF
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636675908284466853.pdf

ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทร.0-3648-6380 – 2

คลิป กองบิน 2

*ทางเว็ปเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้สมัครกับทางบริษัทฯเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณที่มาเพจ กองบิน2*

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here