กรมสรรพสามิต รับสมัคร ‘บุคคลเข้ารับราชการ’ เงินเดือน 16,500 บาท ถึง 20 ก.ค. 2561นี้

0
197

กรมสรรพสามิต รับสมัคร ‘บุคคลเข้ารับราชการ’ เงินเดือน 16,500 บาท ถึง 20 ก.ค. 2561นี้ (ชมคลิปท้ายข่าว)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบงานราชการ
1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

- Advertisement -

 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏบัติงานการทำงาน เกี่ยวกับด้านวิชาการกรมสรรพสามิตภายใต้การกำกับแนะนำและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานด้านต่างๆดังนี้
-ด้านการวางแผน
-ด้านการปฏิบัติการ
-ด้านการประสานงาน
-ด้านการวางแผน
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ”

 

เงื่อนไขการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยเป็นผู้สำเร็จการศีกษาและได้รับการอยุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 20 ก.ค. 2561

การประกาศรายชื่อของผู้สมัครสอบ วันที่ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ กรมสรรพสามิตที่ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ” และหัวข้อ ประกาศคณกรรมการการดำเนินการสอบแข้งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตพแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ เรื่อง กำหนวด วัน เวลา สถานที่สอบ และที่ป้ายประกาศ สำนักบริกหาร ทรัพยาการบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมสรรพสามิต

 

เกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล

หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตโดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สมหมวกและแว่นตาดำ  บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2b หรือมากว่า ยางลบดินสอ ปากาหมึกสีดำหรือน้ำเงิน

 

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันได้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาจากมาไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับคำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

การคัดเลือกจากบัญชีสอบแข่งขัน กรณีส่วนข้ราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการซึ่งต้องการบุคคลที่มีกคุณวุติการศึกษาอย่างเดียว มีความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่ง ที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชรผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งขึ้นไป

สำหรับกรมสรรพสามิต รูปนกวายุภักดิ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า “สรรพสามิตต์” ริมขอบล่างมีลวดลายกนกล้อมรอบนกวายุภักษ์ ซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2493

 

ได้เปลี่ยนชื่อ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง คำว่า “สรรพสามิตต์” ในดวงตราประจำกรมแต่อย่างใด การจัดตั้งกรมภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ไม่มีหลักฐาน มาปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2178) โดยกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญได้กำหนดว่าได้เก็บอากรจากสุรา แต่อัตราเท่าใดและวิธีการจัดเก็บอย่างไร ไม่ได้ระบุไว้ แต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วิสัยทัศน์ ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พันธกิจ บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพทางการคลังขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลการเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

ค่านิยมกรมสรรพสามิต ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)T = Transparency (ความโปร่งใส) A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ) R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย) S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture) ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วนมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน เคารพผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริกาาร

ติดต่อ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ติดต่อ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง โทร. 0 2241 4775, 0 2668 6560 – 89 ต่อ 53242-4
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ติดต่อ โทร. 0 2697 0999 กด 1 กด 202

คลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here