สถาบันจิตเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานสาธารณสุข วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 16,920 บาท

0
264

สถาบันจิตเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานสาธารณสุข วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 16,920 บาท (ชมคลิปท้ายข่าว)

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข วันที่16 – 26 ก.ค. 61 สถาบันจิตเวชศ่สตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขรวม 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ดังรายละเอียด

1.ชื่อตำแหน่งที่รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1.1.เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,680-16,960 บาท
1.2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
1.3.เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท

1.4.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
1.5.พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
1.6.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 78 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
1.7.พนักงานประจำตึก จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

- Advertisement -

2.คุณสมบัติทั่วไป
2.1.มีสัญชาติไทย
2.2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร (ยกเว้นในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์)
2.3.ไม่เป็นบุุคคลล้มละลาย

2.4.ไม่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว่ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข่าราชการพลเรือน
2.5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.6.ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษทางความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.7.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

2.8.ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.9.บุคคลที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกีดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย

4.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และวิธีการสมัคร
4.1.สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทระพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โทร.02-4422500 ต่อ 59118,59119,59280 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

4.2.สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใยสมัครพร้อมแนบหลักบานการสมัครงานมายัง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลตึกอำนวยการ ชั้น 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม 10600 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.somdet.go.th)
4.3.รับสมครตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561

5.หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1.สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5.2.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ชุด

5.3.สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5.4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5.5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด

5.6.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีที่เป็นเพสชาย) จำนวน 1 ชุด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

1.การสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (เฉพาะระดับวุฒิ ปวส. และปริญญาตรี) คะแนนเต็ม 100 (ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)
2.การสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง) คะแนนเต็ม 100 (ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

7.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

8.การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่กลุ่มทระพยากร ทาง Intranet และ www.somdet.go.th โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561) หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here