องค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

0
1261

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท (ชมคลิปท้ายข่าว)

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 23 ก.ค.- 17 ส.ค. 61 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ถึง 2563

ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวนเก้าตำแหน่ง 24 อัตราประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิจำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตราและประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรารวมทั้ง 18 ตำแหน่ง 57 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้

- Advertisement -

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 22 อัตรา

2.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะตามต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคเมือง
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3.หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่งใดที่ฐานการสรรหาและเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4.การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืดแสงเท้าแตะ) ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมพ.ศ. 2561 ถึง 17 สิงหาคมพ.ศ.2561 ในวัน และเวลาราชการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-998333 ต่อ 233 โดยการรับสมัครทั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ผู้สมัครหนึ่งท่านมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่ง

5.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานด้วยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัครดังนี้

1. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกายให้สุภาพ (ไม่สวมเสื้อที่ไม่มีปก) ขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกินหกเดือนจำนวน 3 รูป (ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุลตำแหน่งที่สมัครหลังรูปด้วยตัวบรรจง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามข้อ 2.1 (4) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9)(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ก่อนวันที่ปิดรับสมัคร 1 วัน
7.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
8.มีใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งกำหนดประเภทที่ 2 เป็นต้นไป (สำหรับสมัครประเภทพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)

9.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ประเภทที่ 1 เป็นต้นไป (สำหรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
10.มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้นสอง หรือในลำดับสูงกว่า (ยกเว้นประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง) ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด (สำหรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ)

11.มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องกวนขนาดกลาง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องยนต์ และตำแหน่งพนักงานขับเรือยนตร์หรือนายท้ายเรือ

12.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
13.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่รับสมัครสำหรับพระพิสุหรือสามเณรและไม่ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ทั้งนี้ ตามที่หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ น.ว 89/2501 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

สำหรับการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

คลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here