‘กรมการแพทย์’ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,960 บาท

0
1344

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,960 บาท (ชมคลิปท้ายข่าว)

กรมการเเพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) วันที่ 1-7 ส.ค. 61 ด้วยทางกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง

ดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรนักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคลนิติกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นายช่างเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานประจำห้องยา พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานกู้ชีพ และพนักงานเปล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี

- Advertisement -

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2556

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ 154/2556 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

1.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 55 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง เภสัชกร 6 อัตรา เงินเดือน 16,920 – 19,680 บาท

3.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
4.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท

5.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
6.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท

7.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
8.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท

9.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
10.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง เจ้าพรักงานธุรการ 7 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

11.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา 10,200 บาท
12.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

13.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 10 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
14.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 4 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท

15.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
16.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

17.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
18.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

19.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 16 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
20.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง กู้ชีพ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
21.กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พนักงานเปล 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here