#สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-7ส.ค.61

0
305

#สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-7ส.ค.61

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร : พนักงาน

2.คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
2.3 หากเป็นชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาแดน ชั้นปีที่3

- Advertisement -

2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

2.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ได้แก่โรคเรื้อรังเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมวัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

2.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.7 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

2.8 ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนทุกด้านในวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

2.9 ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รักวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระทำผิดวินัย

2.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลและทำอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

2.12ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ยกเว้นในขนาดดำรงตำแหน่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 17 ตำแหน่ง หลายอัตรา

1.พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี)
2.พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน
3.พนักงานกองตรวจการปฏิบัติการอากาศยานต่างประเทศ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

4.พนักงานกองอากาศยานทั่วไป ฝ่ายมาตราฐานปฏิบัติการบิน
5.พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน
6.พนักงานกองพันพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

7.พนักงานกองตรวจสอบผู้ดำเนินการเดินอากาศ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
8.พนักงานกองตรวจสอบอากาศ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
9.พนักงานกองทะเบียนอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

10.พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
11.พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
12.พนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

13.พนักงานกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารกลาง
14.พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
15.พนักงานกองกฏหมายมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายกฏหมาย

16.พนักงานกองกฏหมายเศรษฐกิจ ฝ่ายกฏหมาย
17.พนักงานกองกฏหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” หรือสมัครด้วยตนเอง

โดยผู้สมัครสามารถส่งของเอกสารการสมัครงานที่ปิดผนึกเรียบร้อย ได้ที่ ชั้น 3 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 บัดนี้-7 ส.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-568-8849 หรือ 063-205-8849

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here