สลน. เปิดรับสมัครบุคคลสอบเป็น พนักงานราชการ หลายอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

0
334

สลน. เปิดรับสมัครบุคคลสอบเป็น พนักงานราชการ หลายอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์

- Advertisement -

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือภาษา วรรณคดี

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 21000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี Secretariat of the Prime Minister ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือ การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ

ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์หลัก
1. ทำให้สลน.เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรี
2. ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญหรือคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

3. พัฒนาระบบบริหารภายในสลน.ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานทุกระดับ

5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของนายกรัฐมนตรีสู่สาธารณชน
6. ส่งเสริมให้นายกรัฐมนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับการยอมรับและการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่าย
7. สลน.มีระบบการประสานงานด้านกิจการทางการเมืองและประสานงานรวมทั้งการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์การและระหว่างองค์การกับหน่วยงานภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ ค่านิยม มุ่งมั่นทำงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีวัฒนธรรมรักษาความลับของราชการ คำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบและอธิบายได้

สถานที่ติดต่อ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 02-288-4000 อำนาจหน้าที่
(1) เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
(2) อำนวยการ และประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

(3) ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟังความเห็นและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชน
(4) เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล

(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการและอำนวยการบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ผู้นำประเทศ
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
(7) ดำเนินการด้านการต้อนรับประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญต่างประเทศ รวมทั้งการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(8) เสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการช่วยอำนวยการในการติดตามและประสานงาน การจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ และคำกล่าวสุนทรพจน์
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here