มกอช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

0
259

มกอช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

- Advertisement -

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

3. ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางการประมง ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพิษวิทยา ทางอณูพันธุศาสตร์และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต สมัครงานคลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งอื่นๆ

นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับประเทศอื่นๆ อีก 80 ประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)

ที่กำหนดกติกาให้ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร ควบคุมการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการแข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้ง สำนักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร (สมก.) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร

จนกระทั่งพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2545 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 เป็นหน่วยงานระดับกรม ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ทั่วโลกยอมรับ
พันธกิจ
1. เสริมสร้างการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. เสริมสร้างระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับสากล
3. เสริมสร้างการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
4. เสริมสร้างการกำหนดท่าที และเจรจาด้านการมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร

5. เสริมสร้างการควบคุม และกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
วัฒนธรรม ทำงานด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วม มีการสอนงาน และปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
ค่านิยม สามัคคี มีจริยธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here