กรมสรรพสามิต รับสมัคร ‘บุคคลเข้ารับราชการ’ เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.- 20 ก.ค. 2561นี้

0
1039

กรมสรรพสามิต รับสมัคร ‘บุคคลเข้ารับราชการ’ เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.- 20 ก.ค. 2561

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบงานราชการ
1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

- Advertisement -

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏบัติงานการทำงาน เกี่ยวกับด้านวิชาการกรมสรรพสามิตภายใต้การกำกับแนะนำและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานด้านต่างๆดังนี้
-ด้านการวางแผน
-ด้านการปฏิบัติการ
-ด้านการประสานงาน
-ด้านการวางแผน
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ”

ติดต่อ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ติดต่อ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง โทร. 0 2241 4775, 0 2668 6560 – 89 ต่อ 53242-4
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ติดต่อ โทร. 0 2697 0999 กด 1 กด 202

กรมสรรพสามิต รูปนกวายุภักดิ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า “สรรพสามิตต์” ริมขอบล่างมีลวดลายกนกล้อมรอบนกวายุภักษ์ ซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2493

ได้เปลี่ยนชื่อ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง คำว่า “สรรพสามิตต์” ในดวงตราประจำกรมแต่อย่างใด การจัดตั้งกรมภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ไม่มีหลักฐาน มาปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2178) โดยกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญได้กำหนดว่าได้เก็บอากรจากสุรา แต่อัตราเท่าใดและวิธีการจัดเก็บอย่างไร ไม่ได้ระบุไว้ แต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สำหรับภาษีสรรพสามิตของไทยอาจกล่าวได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากสินค้าสองประเภท คือ ฝิ่น และสุรา ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแยกจากกัน คือ กรมฝิ่นและกรมสุรา ใน พ.ศ. 2474 กรมสุราได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมและจัดเก็บภาษี ไม้ขีดไฟที่ทำขึ้นในราชอาณาจักรด้วยอีกอย่างหนึ่ง และต่อไปอาจจะมีกิจการอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นาม “กรมสุรา”

ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการที่ปฏิบัติอยู่ จึงได้มีประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 เปลี่ยนนาม “กรมสุรา” เป็น “กรมสรรพสามิตต์” และในวันรุ่งขึ้นคือในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตต์ เป็นคนแรก

ในปีพุทธศักราช 2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง ให้แยกงานสรรพสามิตต์และงานฝิ่นออกจากกรมสรรพากรแล้วตั้งเป็น “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น” และในปีเดียวกันนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 ให้แก้นาม “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น” เป็น “กรมสรรพสามิต”

วิสัยทัศน์ ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พันธกิจ บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพทางการคลังขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลการเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

ค่านิยมกรมสรรพสามิต ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)T = Transparency (ความโปร่งใส) A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ) R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย) S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture) ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วนมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน เคารพผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริกาาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here