จบปริญญาตรีน่าเป็นห่วง คนตกงานกว่า 170,000 เหตุ ‘ชอบเรียนตามเพื่อน’

0
316

จบปริญญาตรีน่าเป็นห่วง คนตกงานกว่า 170,000 เหตุ ‘ชอบเรียนตามเพื่อน’

คนจบปริญญาตรีตกงานเยอะสุด กว่า 170,000 คน ชี้ เรียนไม่ตรงความต้องการตลาด หลายคนนิยมเรียนตามเพื่อน กระทรวงแรงงาน ต้องเร่งหาทางแก้ปัญหา แนะแนวอาชีพคนจบปริญญาตรี วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการจ้างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่ว่างงานมากที่สุด โดยมียอดคนตกงานในเดือนพฤษภาคม 2561 สูงถึง 170,900 คน จากผู้จบปริญญาตรีทั้งหมดมีประมาณ 300,000 คนต่อปี

โดยการตกงานจำนวนมากแบบนี้มีสาเหตุมาจาก การเลือกเรียนในสายที่ตลาดแรงงานไม่ต้องการ แต่เป็นการเลือกตามกระแส ค่านิยม หรือเรียนตามเพื่อน ทำให้เกิดปัญหาตกงาน หรือได้งานทำไม่ตรงกับสาขาที่เรียน จนต้องทำงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมถึงผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนยังไม่ต้องการหางานทำ

- Advertisement -

เนื่องจากอยู่ในช่วงการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ หรือพักผ่อนอยู่กับบ้าน นอกจากนี้ ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีบางส่วน มีความต้องการเพียงใบรับรองคุณวุฒิเท่านั้น เพราะครอบครัวมีธุรกิจหรืออาชีพที่ต้องการให้บุตรหลานรับช่วงต่ออยู่แล้ว ดังนั้น กระทรวงแรงงาน จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาว่างงานดังกล่าว

โดยได้ดำเนินโครงการสำรวจความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาตรี แล้วนำข้อมูลจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางาน รวมถึงการแนะแนวอาชีพ แก่นักเรียนที่กำลังจะจบระดับมัธยมศึกษา ได้ทราบถึงอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ

เพื่อจะได้เลือกเรียนในสาขาที่ตลาดรองรับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 180,180 อัตรา ในจำนวนนี้เป็นระดับปริญญาตรี 22,345 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center),

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10, สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ, รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit), ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/Smartjob และ Smart Job Center Application By Smartphone หรือโทร.

สายด่วน 1506 กด 2 ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูคนตกงานในปีนี้กันนะค่ะประเด็นคือ- สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานตัวเลขการว่างงาน เดือน ก.พ.2561 มีคนว่างงาน 491,000 คน หรือคิดเป็น 1.3% เพิ่มขึ้น 61,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผู้ว่างงานส่วนใหญ่จบปริญญาตรี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าจากจำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 56.16 ล้านคน มีผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.42 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 491,000 คน และผู้รอฤดูกาล 329,000 คน

ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.74 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น จำนวนผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม 26.33 ล้านคน และผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 11.27 ล้านคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า

ผู้ทำงานลดลง 80,000 หมื่นคน (จากจำนวน 37.68 ล้านคน ลดเหลือ 37.60 ล้านคน) สำหรับการว่างงาน มีผู้ว่างงาน 491,000 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หรือคิดเป็นอัตราว่างงาน 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ก่อน (2560) มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 61,000 คน

และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 16,000 คน และเมื่อเปรียบเทียบอัตราว่างงานกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น (จาก1.1% เป็น 1.3%) แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อแยกผู้ว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่า

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี 177,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 115,000 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 103,000 คน ประถมศึกษา 73,000 คน และต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 19,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 52,000 คน อุดมศึกษา เพิ่มขึ้น 26,000 คน และต่ำกว่าประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 1,000 คน ขณะที่เมื่อแยกประสบการณ์การทำงาน ของผู้ว่างงาน 491,000 คน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 235,000 คน หรือ 47.9% ของผู้ว่างงานทั้งหมด

และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 256,000 คน คิดเป็น 52.1% โดยเป็นผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรม 241,000 คน ประกอบด้วย ภาคการบริการและการค้า 137,000 คน และภาคการผลิต 104,000 คน ส่วนผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมี 15,000 คน

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลางมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 71,000 คน ภาคใต้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 22,000 คน และภาคเหนือมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 21,000 คน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 49,000 คน และ กทม.ผู้ว่างงานลดลง 4,000 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here