บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ รายได้ดี (รายละเอียด)

0
3445

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ รายได้ดี (รายละเอียด)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal  โดยมีภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

PTTLNG ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ สถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ชั้นนำของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานของประเทศ  โดยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

- Advertisement -

1.ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า/เครื่องกล/เครื่องมือวัด (ระยอง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบ ดูแล และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ไฟฟ้า/ เครื่องกล /เครื่องมือวัด มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (เฉพาะสาขาวิชาไฟฟ้า) มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ทักษะภาษาอังกฤษระดับดีมาก มีมัศนคติที่ดีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า

วิธีการสมัคร
ส่ง CV ไปที่ Email : recruit@pttlng.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อผู้ติดต่อ : Wallop Sanorsap ที่อยู่ : 3 rd Fl., Energy Complex Building A 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak Bangkok 10900 โทรศัพท์ : 0-2140-1564 โทรสาร : 0-2140-1556 โฮมเพจ : http://www.pttlng.com

2.ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ : วางแผนการจัดระบบงานด้านเอกสาร เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบงานบริการรับ – ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท ควบคุมให้มีระบบการจัดหา จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน พร้อมควบคุมระบบบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  ดูแลทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานให้ทันต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ ควบคุมและจัดการการใช้ยานพาหนะและพนักงานขับรถของบริษัท ให้พร้อมบริการแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ควบคุมการให้บริการยานพาหนะรับ – ส่งพนักงาน และประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างในกรณีที่เกิดปัญหาในการให้บริการ

ควบคุม ดูแล ประสานงานและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอาคารสถานที่ทำการ และประสานงานกับผู้ให้เช่าสำนักงานในเรื่องต่าง ๆ ควบคุมดูแลให้มีการจัดบริการความสะอาดของสำนักงานและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนกงาน วางแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านงานธุรการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกในการให้บริการ ทักษะการเจรจาต่อรอง ความละเอียดรอบคอบ ความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะการประสานงานและการแก้ไขปัญหา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน ทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC 750 คะแนน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การจัดการทั่วไป, หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร ส่ง CV ไปที่ Email : recruit@pttlng.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อผู้ติดต่อ : Wallop Sanorsap ที่อยู่ : 3 rd Fl., Energy Complex Building A 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak Bangkok 10900 โทรศัพท์ : 0-2140-1564 โทรสาร : 0-2140-1556 โฮมเพจ : http://www.pttlng.com

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ซึ่งดำเนินการให้บริการในด้านการรับเรือ LNG เข้าเทียบท่า และดำเนินการขนถ่าย LNG จากเรือเข้าสู่ถังเก็บ LNG จากนั้นจะสูบ LNG จากถังนำไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นก๊าซโดยการใช้น้ำทะเลเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ หลังจากนั้นจะนำส่งก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซและจำหน่ายแก่ผู้บริโภคตามลำดับ

การดำเนินธุรกิจของ PTT LNG คลอบคลุมถึงการให้บริการรับเรือ LNG เข้าเทียบท่า การขนถ่าย LNG จากเรือลงสู่ถังเก็บก๊าซ LNG จากนั้นจะสูบ LNG จากถังนำไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว ให้กลับเป็นก๊าซโดยการใช้น้ำทะเลเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ หลังจากนั้น จะนำส่งก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ และจำหน่ายให้ผู้บริโภคเป็นลำดับต่อไป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal โดยมีภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

PTTLNG ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ สถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ชั้นนำของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานของประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อรับหรือขนส่ง LNG ที่ลูกค้า คือ ปตท. นำเข้ามาจากต่างประเทศ และขนถ่าย LNG จากเรือลงสู่ถังเก็บ

แล้วจึงทำการเปลี่ยนสถานะ LNG ที่อยู่ในสภาพของเหลวให้กลับเป็นก๊าซ จากนั้นจึงส่งก๊าซให้กับ ปตท. โดยส่งเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงาน และ NGV ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว และอัตราค่าบริการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน ซึ่งสถานีรับ-จ่าย LNG เปรียบเสมือนแหล่งก๊าซแหล่งหนึ่งที่จะส่งก๊าซเพิ่มเติมให้กับเครือข่ายของระบบท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here