ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้แล้ว รัฐบาลเตรียมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ในเดือน ส.ค.นี้ (รายละเอียด)

0
461

ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้แล้ว รัฐบาลเตรียมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ในเดือน ส.ค.นี้

“ประยุทธ์” ประชุมขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 สุดล้ำไอเดีย ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ปชช.- ทะเบียนบ้าน ติดต่อหน่วยงานรัฐ พร้อมเปิดแอปฯ บริการข้อมูล ตั้งอนุ กก. โละกฎหมายอุปสรรคจัดการธุรกิจ (30 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ประชุมสรุปผล 2 ประเด็นหลัก คือ 1. เรื่องการปฏิรูประบบราชการ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการภาครัฐ อาทิ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ลดคำขอค้าง ทั้งด้านยาและอาหาร ที่ยื่นก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 60 กว่า 8,000 คำขอ ได้หมดภายใน 6 เดือน และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการลดคำขอค้างสะสมสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ อาทิ การแก้ไขพื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่ จ.น่าน โดยจะขอคืนพื้นที่ป่าร้อยละ 18 จากพื้นที่ป่าทั้งหมด และอีกร้อยละ 10 ที่เหลือให้ประชาชนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้เต็มที่ คาดว่า ภายใน 3 ปีจะลดการบุกรุกพื้นที่ป่า และ 3. การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

- Advertisement -

โดยในเดือนพฤษาคมปีนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะให้บริการประชาชนประมาณ 40,000 จุดบริการ ตามคู่มือสำหรับประชาชนใน Info.go.th ซึ่งในเดือนสิงหาคม จะยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้มาใช้บริการ พร้อมเปิดใช้แอปพลิเคชัน บอกข้อมูลบริการ จากนั้นเดือนตุลาคม จะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และในเดือนมกราคม 2562

จะเปิดใช้ระบบ Citizen Feedback ที่ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน นอกจากนี้ การปฏิรูปกฎหมาย ได้มีการตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเร่งรัดปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และดำเนินธุรกิจของประชาชน จำนวน 10 คณะ โดยพิจารณาไปแล้ว 27 เรื่อง เช่นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพคนขับรถรับจ้างสาธารณะ

และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างไรก็ตาม สำหรับงานใหม่ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 3 เรื่อง คือ 1. ธุรกิจพาณิชยนาวี ในการให้บริการแบบวันสตอปเซอร์วิสด้านแรงงานทางทะเล 2. ใบอนุญาตด้านการเกษตร โดยจะสร้างแอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน และแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตครอบครองสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และ 3. การบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล

อาทิ ระบบแจ้งเตือนก่อนวันนัด และแจ้งขั้นตอนการรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบ โดยจะขยายผลต่อไป 50 โรงพยาบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0 เตรียมยกเลิกใช้ สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เดือน ส.ค.นี้ รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0 ที่มี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักาาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน วันนี้ (30 เม.ย. 2561) ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในสองประเด็นคือ การปฎิรูประบบราชการ มีความก้าวหน้า 3 ด้าน คือ 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพบริการภาครัฐ โดยเตรียมดำเนินการเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง ประกอบด้วยธุรกิจ

1.1.พาณิชย์นาวี ให้บริหารแบบวันสตอปเซอร์วิส ด้านแรงงานทางทะเล การพัฒนาระบบอีเซอร์วิส การบริการ และจัดทำหลักสูตรกลางด้านพาณิชย์นาวีให้กบสถาบันการศึกษา

2.1 ด้านใบอนุญาติการเกษตร ซึ่งจะปรับปรุงการอนุญาติครอบครองสารเคมี เพื่อนำมาใช้คลุกเมล็ดพันธ์พืช เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตลอดจน สร้างแอปพริเคชั่น ตรวจสอบข้อมูลขึ้นทะเบียน และการต่ออายุใบสำคัญต่างๆ และ

3.1การบริหารจัดการคิวโรงพยาบาลเพื่อให้มีระบบ คิวกลาง สำหรับนัดเข้ารับการรักษา ระบบแจ้งเตือนก่อนวันนัด แจ้งขั้นตอนการรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบ

2.ด้านการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปใหม่

และ 3 ด้านการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทอรนิกส์ องค์การมหาชน จะระบุตำแหน่งให้บริการ ประชาชน ประมาณ 4 หมื่นจุด ในเดือน พ.ค. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากหน่วยงานผู้ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอปพริเคชั่น บอกข้อมูลบริการ ในเดือ นส.ค. จากนั้นในเดือน ต.ค. เริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าปฎิรูปกฎหมาย ที่ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และดำเนินธุรกิจประชาชน จำนวน 10 คณะพิจารณากฎหมาย 27 เรื่อง ประชุมยังรับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) โดยจะแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 40,000จุด ในเดือนพฤษภาคมนี้

นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม จะยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากหน่วยงานรัฐที่ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชั่น บอกข้อมูลการให้บริการของรัฐแก่ประชาชน จากนั้น ในเดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ก่อนที่ในเดือนมกราคม2562 จะเปิดใช้ระบบการประเมินผลความพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ ส่วนประเด็นการเตรียมคนไทยสู่ทศวรรษที่ 21

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดสำหรับคนไทย 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(องค์การมหาชน) โดยจะแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 40,000 จุด ในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมจะยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านจากหน่วยงานรัฐที่ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชั่นบอกข้อมูลการให้บริการของรัฐแก่ประชาชน จากนั้น ในเดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ก่อนที่ในเดือนมกราคม 2562 จะเปิดใช้ระบบการประเมินผลความพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here