กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน 695 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป บรรจุทั่วประเทศ! เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท/เดือน เปิดรับสมัคร23เม.ย.-7พ.ค.61(รายละเอียด)

0
5646

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน 695 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป บรรจุทั่วประเทศ! เปิดรับสมัครออนไลน์23เม.ย.-7พ.ค.61

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  ภายในวันที่ 23เม.ย.-7พ.ค.61 **รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ โปรดอ่านโดยละเอียดอีกครั้งในเอกสารประกาศฉบับเต็ม


(ลิ้งค์สมัครงานมีท้ายข่าวนะค่ะ)

1. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒๙ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนื้
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครพนม ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานน่านนคร ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานสกลนคร ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานหัวหิน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

- Advertisement -

๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนสัน (ม.๓)

๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครงแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏินัตงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– กองคลัง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
๒.๑ คุณสมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม’ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

๓. ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– สำนักงานเลขานุการกรม ๓ อัตรา
– กองก่อลร้างและบำรุงรักษา ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏิธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒIม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

๔. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานลำปาง ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏ์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

๕. ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรๆครั้งแรก จำนวน ๓๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ก่อสร้างและบำรุงรักษา ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานตรัง ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานลำปาง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๒ อัตรา

๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาขีพขั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโยธา

๖. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒๙ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานลำปาง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานหัวหิน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรีอเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในทางไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนึ้
– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
๗.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบใดไม่ตํ่ากว่านี้ในทางเครื่องกล หรือช่างยนต์
๘. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค บรรจุครั้งแรก จำนวน ๗ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๒ อัตรา

๘.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตำกวำนี้ในทางเทคนิค หรือช่างเทคนิค
๙. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบน บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๓ อัตรา
๙.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
๙. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบน บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๓ อัตรา

๙.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิขา

๑๐. ตำแหนง่ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
๑๐.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๑๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรกจำนวน ๑๖๗ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ทาอากาศยานกระบี่ ๔๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๘ อัตรา
– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา
– ทาอากาศยานตรง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครพนม ๒ อัตรา
– ทาอากาศยานนครศรธรรมราข ๔ อัตรา
– ทาอากาศยานนราธวาส ๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑๒ อัตรา
– ทาอากาศยานบุรีรัมย์ ๑๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานปาย ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานพษณุโลก ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแพร่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานระนอง ๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานลำปาง ๑๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานเลย ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานสกลนคร ๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานหัวหิน ๘ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๘ อัตรา

๑๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
๑๒. เจ้าหน้าที่ภู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรกจำนวน ๒๙๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๔๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๒๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานชุมพร ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานตรัง ๒๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครพนม ๑๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๔อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรธรรมราช ๑๐
– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑๒ อัตรา

– ทาอากาศยานบุรีรัมย์ ๑๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานปาย ๓ อัตรา
– ทาอากาศยานพิษณุเลก ๒๕ อัตรา
– ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา
– ทาอากาศยานแม่สอด ๖ อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานระนอง ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานลำปาง ๑๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานเลย ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏ์ธานี ๓๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานหัวหิน ๔ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑๐ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๓๐ อัตรา

๑๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
๑๓. ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๗ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนี้
– กองคลัง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏิธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๒ อัตรา
๑๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
๑๔. ตำแหน่งบุคลากร บรรจุครั้งแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏิธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๑๕. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๖ อัตรา ปฏิน้ตงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานบุรรมย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุเลก ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอด ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานลำปาง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา
๑๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา
๑๖. ตำแหน่งนิติกร บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– สำนักงานเลขานุการกรม (งานวินัย กลุ่มการเจ้าหนัาที่)
๑๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๗. ตำแหน่งวิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน ๙ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนี้
– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๓ อัตรา
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราข ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑๗.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำเเหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
๑๘. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน ๖ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนึ้
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราข ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑๘.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในลาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
๑๙. ตำแหน่งสถาปนิก บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนี้
– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
๑๙.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิขาขีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
๒๐. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน ๖ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๒๐.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖หน่วยกิต
๒๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครงแรก จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ตังนึ้
– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานหัวหิน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา
๒๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๒๒.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรกจำนวน ๑๔ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนื้
– กล่มพัฒนาระบบบริหาร ๑ อัตรา
– กล่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา
– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๑ อัตรา
– กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่สอด ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานหัวหิน ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา
๒๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา
๒๓. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) บรรจุครั้งแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ด้งนึ้
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏ์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๒๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
๒๔. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๒ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
– สำนักงานเลขานุการกรม ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานนศรศรีธรรมราข ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา
๒๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวอันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลิ้งค์สมัครงาน https://airports.thaijobjob.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here