รีบเลย! “ธนาคารออมสิน” ให้กู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 เงินเดือน 7,000 ก็กู้ได้ ดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนถูก สบายหายห่วง (รายละเอียด)

0
6778

ถือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆในช่วงใกล้วันปีใหม่อีกเรื่องหนึ่งเมื่อ ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงินถึง 200,000 เพื่อนำไปปลดหนี้ ดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนถูก

ทั้งนี้ ผู้กู้เฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูณณ์ ต้องให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความยินยอม

- Advertisement -

2.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

3.มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน

4.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

วัตถุประสงค์ ของการกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เป็นการนำเงินไปชำระ (Refinance) หนี้ในระบบ

จำนวนเงินให้กู้ : ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

*ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

*อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หลักประกันการกู้เงิน

1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกัน 1 คน ยกเว้นผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อให้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน

– ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน

2. หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้

– สมุดฝากเงินออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ

– อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า

-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้

– ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

– ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินห้องชุด

– ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

1. ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

2. เป็นหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบุคคลค้ำประกันตามเกณฑ์ตาม

3. ใช้หลักประกันตามเกณฑ์ตาม

ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ก้าวต่อมา จากธนาคารเชิงพาณิชย์สู่ธนาคารเพื่อสังคม ช่วงต่อมาจาก พ.ศ. ๒๕๓๖ ธนาคารออมสินได้กำหนดบทบาทของตัวเองให้มีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น จึงได้กำหนดภารกิจหลัก ๕ ประการ ดังนั้น

ภารกิจที่ ๑ : การเป็นธนาคารเพื่อการออม

ธนาคารตระหนักดีถึงภารกิจด้านการส่งเสริมและระดมเงินออม ดังนั้นธนาคารจึงมีบริการด้านการให้บริการรับฝากเงินทั่วไปซึ่ง ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากประจำ ๓ เดือน เงินฝากประจำ ๖ เดือน เงินฝากประจำ ๑๒ เดือน เงินฝาก

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ซึ่งเป็นเงินฝากที่ต่อเนื่องตามระยะเวลา และวงเงินที่กำหนดมีผลคุ้มครองผู้ฝาก และเงินฝากสลากออมสินพิเศษ นอกจากนี้ได้สนับสนุนการออมด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การจัดงานวันออมแห่งชาติ การให้บริการรับฝากนอกสถานที่เพื่ออำนวยความ

สะดวกให้กับผู้ที่ไม่มีเวลาและ ผู้ที่อยู่ห่างไกล มีการจูงใจการออมสำหรับเยาวชนด้วยการแจกภาพชุดที่มีสาระน่ารู้ทุกครั้งที่นำ เงินมาฝาก และจะมีการหมุนรางวัลตามหมายเลขภาพเหล่านั้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ ที่ฝากเงินได้ตามเงื่อนไข จัดตั้งสโมสรเยาวชนธนาคาร

ออมสินและโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูก ฝังให้เยาวชนได้รู้จักและรักการออม ได้เรียนรู้ด้านการเงินการธนาคารตั้งแต่เยาว์วัย ตลอดจนการให้บริการด้านการเงินตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งมีข้อห้ามเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยโดยธนาคารบริหารจัดการนำเงินฝากไปลงทุน เพื่อให้เกิดผลกำไรในด้านอื่นๆ แทน เป็นต้น

ภารกิจที่ ๒ : การเป็นธนาคารเพื่อสังคมและชุมชน

ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารเพื่อปวงชน เพื่อชุมชนและเพื่อสังคม” โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะชุมชนต่างๆ ที่เป้นรากฐานของสังคม เพราะหากชุมชนเข้มแข็งมั่นคง สังคมย่อมเจริญอย่างยั่งยืน ดังนั้นธนาคารจึงได้พัฒนา

โครงการต่างๆ ที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและปรับตัวตามสถาการณ์ได้อย่างเหมาะสม ดูแลสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์รักษาทรัพยากรของท้องถิ่น โดยธนาคารได้อาศัยสินเชื่อและกองทุนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ เช่น การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทซึ่ง

เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนรู้จักการออม ทรัพย์เพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อเพื่อสถานศึกษาและสถาบันการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมบริการการ ศึกษาในภูมิภาคและเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสของประชาชนในการพัฒนาความรู้ความ สามารถของตนเพื่อเลี้ยง

ตนเองได้ สำหรับสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูนั้น เป็นการสนับสนุนให้ครูรู้จักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ส่วนกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม กองทุนเพื่อการพัฒนาเมืองในภูมิภาค และโครงการธนาคารชุมชนเป็นการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมกับ การพัฒนาอย่างแท้จริงตลอดจนโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนต่างมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนของชุมชนและสังคม

ภารกิจที่ ๓ : การเป็นธนาคารเพื่อภาครัฐ

กิจการของภาครัฐมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ธนาคารจึงได้ให้ความสำคัญต่อการลงทุนของภาครัฐและหน่วยงานของรัฐเสมอมา โดยได้สนับสนุนในรูปของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงินของ กระทรวงการคลัง พันธบัตรและหุ้นของรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้แล้วธนาคารยังได้ให้สินเชื่อกับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการด้าน สาธารณูปโภคและโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเคหะแห่งชาติที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัยของ

ประชาชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานด้านไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทาง การติดต่อสื่อสารและคมนาคมของประเทศ

ภารกิจที่ ๔ : การเป็นธนาคารเพื่อบุคคลทั่วไป

ธนาคารออมสินตระหนักดีว่า ความแข็งแกร่งของสังคมนั้นเกิดจากความมั่นคงของสังคมย่อยซึ่งก็คือบุคคล แต่ละคนที่รวมตัวกันเป็นสังคมนั่นเอง ดังนั้นธนาคารจึงมุ่งมั่นให้มีบริการหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับความ ต้องการของสังคมและเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชนทั่วไป ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ สินเชื่อไทรทอง เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและการอุปโภคบริโภค สินเชื่อสวัสดิการเป็นสินเชื่อที่สนับสนุนสวัสดิภาพในการครองชีพ และสินเชื่อเคหะเป็นสินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลทั่วไป ตัวอย่างเช่น บริการตั๋วแลกเงินของขวัญ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค

ผ่านสาขาของธนาคารรวมไปถึงการชำระเบี้ย ประกันรถยนต์ การตรวจผลการออกรางวัลออมสินพิเศษ และบริการข่าวสารข้อมูลของธนาคารทางโทรศัพท์ เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here