ทางเลือกใหม่! “ธนาคารออมสิน” รู้ใจ ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อลดความเดือดร้อนภายในครอบครัว เช็คก่อนพลาดโอกาส! (รายละเอียดเงื่อนไข)

0
258

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูณณ์

ต้องให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความยินยอม เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เป็นการนำเงินไปชำระ (Refinance) หนี้ในระบบ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หลักประกันการกู้เงิน

1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกัน 1 คน ยกเว้นผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อให้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน

– ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน 2. หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้

– สมุดฝากเงินออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ

– อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้

– ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

– ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินห้องชุด

– ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

3. ใช้หลักประกันตามเกณฑ์ตาม 2. เป็นหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบุคคลค้ำประกันตามเกณฑ์ตาม1. ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หรือเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/bank_people-(1).aspx

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงิน
สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสินมีหลายประเภท ปัจจุบันมีการออกสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชนมีเงินสดไว้หมุนเวียนเพื่อลงทุนและจับจ่ายใช้สอย โดยสินเชื่อเหล่านี้บางประเภทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

บางประเภทต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ค้ำประกันสินเชื่อประเภทแรกเรียกว่าสินเชื่อมนุษย์เงินเดือนสุขใจ เป็นสินเชื่อที่มีจุดเด่นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่ำมีการประกาศล่าสุดอยู่ที่ 0.75% และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 8 ปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำ

ประกันเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากผู้ขอกู้ต้องยื่นสมัครขอสินเชื่อ และยอมรับการหักเงินเดือนทุกเดือนในจำนวนที่แน่นอนเพื่อนำส่งธนาคาร จึงทำให้ธนาคารมั่นใจว่าได้รับเงินคืนแน่นอนและมีความเสี่ยงต่อธนาคารค่อนข้างต่ำ

สำหรับวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัครในการผ่อนชำระคืนในแต่ละเดือนและวงเงินกู้ขอได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทสินเชื่อส่วนบุคคล ของ ธนาคารออมสิน ประเภทที่สองเป็นสินเชื่อชีวิตสุขสันต์เป็นเงินสดพร้อมใช้สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น

การแต่งงาน การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ มีจุดเด่นในเรื่องของการผ่อนชำระคืนได้ และสามารถผ่อนชำระได้ถึง 10 ปี สามารถใช้สลากออมสินหรือสมุดบัญชีเงินฝากออมสินค้ำประกันได้ เหมาะกับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำมีที่อยู่ที่แน่นอน ธนาคารสามารถติดต่อได้

มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารและเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถทำนิติกรรมได้เองสินเชื่อส่วนบุคคล GSB ที่มีชื่อเรียกว่าสินเชื่อตามนโยบายรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ทำงานอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รวมถึงกลุ่มแม่บ้านด้วย

ซึ่งเป็นจุดเด่นของสินเชื่อเป็นสินเชื่อที่สามารถผ่อนชำระได้ถึง 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยลักษณะเป็นขั้นบันได โดยในปีแรกอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน ในปีที่ 2 – 5 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือน ธนาคารให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

เหมาะสำหรับผู้กู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพอิสระ มีรายได้ มีที่อยู่ที่แน่นอนและธนาคารสามารถติดต่อได้ และต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสินเชื่อส่วนบุคคล โดย ธนาคารออมสิน ที่มีชื่อเรียกว่าสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ มีจุดเด่นในเรื่องของการให้กู้

เพื่อการเสริมสภาพคล่องทั้งในเรื่องของการอุปโภค บริโภคและการลงทุน สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ 2 แบบ แบบชำระคืนด้วยตนเองและแบบให้ธนาคารหักบัญชีทุกเดือน วงเงินที่ธนาคารอนุมัติขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

โดยสามารถใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันก็ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ที่แน่นอนต้องการนำเงินสดไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมยานพาหนะ หรือใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือใช้สำหรับอุปโภค บริโภค เป็นต้น

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here