ราชกิจจานุเบกษา!! กรณีตัวรถมีหลายสี สีคาดหรือแถบคาด แวร๊ปสติกเกอร์ ฟิล์ม เคฟล่า เริ่มบังคับใช้แล้วเดือนนี้ (ชมภาพ-รายละเอียด)

0
509

ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศว่าด้วยเรื่องของการกําหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หากติดสติกเกอร์ฟิล์ม – เปลี่ยนสีรถ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถพิจารณาก่อน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศการกําหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกําหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2549 ไว้แล้วนั้น

โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีการทําสีของรถมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การทําสีรถมีความหลากหลาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสีรถสามารถทําได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดสีรถสําหรับการจดทะเบียน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีรถภายหลังการจดทะเบียนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ..

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกําหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560”

2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกําหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

4. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกําหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2549

5. การกำหนดสีรถ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถกําหนดสีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

– กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างสีรถที่กําหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายระเบียบนี้

– กรณีตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนที่สําคัญของรถเช่น

ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู เป็นต้น ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถ ไม่เกิน 3 สี แล้วแต่กรณี

เช่น ตัวรถมี 2 สีกําหนดเป็นสี ขาว แดง หรือตัวรถมี 3 สี กําหนดเป็นสี ดํา ขาว เหลือง และหากตัวรถมีมากกว่า 3 สี

และสามารถกําหนดสีหลักของตัวรถได้ให้กําหนดสีหลัก 3 สี ตามด้วยสีลําดับท้ายสุด “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีไม่สามารถกําหนดสีใดเป็นสีหลักได้ ให้กําหนดว่า “หลายสี” เพียงอย่างเดียว

– กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกําหนดเป็นสีรถ แต่หากการตกแต่งรถทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กําหนดเป็นสีของรถตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

5/1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีของรถไม่ว่าจะดําเนินการด้วยวิธีใด ๆ เช่น

การติดสติกเกอร์

ฟิล์ม

หรือคาร์บอนเคฟล่า เป็นต้น

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถพิจารณากําหนดสีรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 เว้นแต่กรณีการติดสติกเกอร์ ฟิล์ม หรือวัสดุอื่นใด เพื่อการโฆษณาหรือตกแต่งรถเป็นรูปภาพ ข้อความ ตัวอักษร และลวดลายต่าง ๆ เพิ่มเติมบนสีรถในภายหลัง ไม่ต้องกําหนดเป็นสีรถ

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 50.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here