ลูกจ้างเฮ ! กม.แรงงานใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนลูกจ้างไม่เกิน 2 ล้านบาท

0
69


ปลดล็อกปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล ก.แรงงาน ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนลูกจ้างไม่เกิน 2 ล้านบาท


วันที่ 24 ก.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2)


พ.ศ. 2560 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2560 โดยระบุเหตุผลว่า เป็นเพราะการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
แก้ไขข้อความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ดังนี้ กรณีค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ


ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท


เว้นแต่ในกรณีลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือลูกจ้างซึ่งไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก


แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐนั้น ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา


แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ท้ายกฎกระทรวงฉบับนี้ ระบุด้วยว่า ให้ใช้บังคับรวมถึงลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังคงรักษาพยาบาลอยู่จนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here