ประกาศราชกิจจาฯ พรุ่งนี้ 28 กค.เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0
128


ประกาศราชกิจจาฯ รัฐบาลกำหนดวันหยุด 28ก.ค. และ 13ต.ค. เป็นวันสำคัญชาติไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันสําคัญของชาติไทย


ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญยิ่ง สมควรให้ประชาชนได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์


จึงได้นําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้กําหนดวันสําคัญทั้ง ๒ วัน ดังกล่าวเป็นวันสําคัญของชาติไทยต่อไป ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต และในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีเหมือนวันที่ ๒๓ ตุลาคม


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐


ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ ๑. ให้วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจําปี เนื่องจากเป็นวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้


๑.๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


๑.๒ วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


๒. ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ ๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความในข้อ ๕ ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐

ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here